x

Oferta formativa en contacte amb la nostra realitat empresarial

Modalitat FP Dual
La Formació Professional dual és la modalitat de formació en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina l’aprenentatge en el centre educatiu amb l’activitat formativa a l’empresa.
La col·laboració entre l’institut i les empreses s’articula mitjançant uns convenis que articulen els compromisos d’ambdues parts amb la formació dels nostres aprenents.
Per saber-ne més.

Programa d’ensenyament per projectes Activa FP.
Oferim a l’alumnat models d’aprenentatge que li atorguen la responsabilitat de resoldre, de manera col·laborativa, reptes i projectes vinculats a situacions similars o iguals a les que es donen en l’àmbit professional del perfil del cicle.
Per saber-ne més.

Durada i tipus dels cicles formatius

Els cicles formatius (CF) de formació professional poden ser de Grau mitjà (CFGM), als quals s’accedeix amb el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria o equivalent i de Grau superior (CFGS), als quals s’accedeix amb el títol de batxillerat o equivalent.

Tots els cicles formatius que s’imparteixen a l’Institut tenen una durada de 2000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Aquestes hores es cursen, part a l’Institut, i part a un centre de treball i varien en funció de si la modalitat que es fa és Dual o no (veure detalls sobre la modalitat Dual):

Hores a l’institut Pràctiques a empresa
Modalitat dual 1.320 1.000
Modalitat no dual Entre 1.700 i 1.770 segons cicle Entre 380 i 450 segons cicle

El nostre Programa de Formació i Inserció que oferim de l’especialitat de Confecció s’adreça als joves entre 16 i 21 anys que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol. Aquest curs és de 1.000 hores i es realitza en un any alternant les hores de continguts teòric amb les pràctiques en empreses.

Organització dels mòduls i unitats formatives

Els Cicles Formatius (CF) estan dividits en mòduls. Els mòduls(MO) es distribueixen en unitats formatives (UF). Per poder superar els diferents cicles heu d’aprovar tots els mòduls.

No es podrà passar a segon curs si el nombre total d’hores de les unitats formatives suspeses és igual o superior al 40% de classe de primer curs. En els CF només cal repetir les unitats formatives pendents.

El mòdul d’FCT és l’únic que no es fa dins l’Institut. Són pràctiques no remunerades obligatòries que es realitzen en empreses durant el segon any del cicle.

Si teniu experiència laboral, és possible demanar exempció total o parcial de les hores de FCT i si ja heu cursat algunes UFs en altres cicles podeu demanar una convalidació a secretaria.

Per saber més sobre convalidacions

Enllaç a secretaria / convalidacions
Formació professional

Ensenyaments que impartim

Fes clic sobre la familia d’estudis que prefereixis i tindràs accès a la informació sobre tots els cursos relacionats amb ella. Pots descarregar documentació associada vía enllaços a Google Drive.

CFGM Gestió Administrativa

Aquests estudis capaciten per a realitzar activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades.
Es fa en modalitat DUAL

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: matí de 8:00 a 14:30 o tarda de 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGS Administració i Finances

Aquests estudis capaciten per a organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat,
Es fa en modalitat DUAL

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGM Instal·lacions de telecomunicacions

Aquests estudis capaciten per a muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions i audiovisuals, instal·lacions de radiocomunicacions i instal·lacions domòtiques, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscs laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: Primer curs de 8:00 a 14:30 i segon curs de 15:00 a 21:30 h.

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGS Manteniment electrònic

Aquests estudis capaciten per a mantenir i reparar equips i sistemes electrònics, professionals, industrials i de consum així com a planificar i organitzar els processos de manteniment, aplicant-hi els plans de prevenció de riscos laborals i ambientals, els criteris de qualitat i la normativa vigent.
Es fa en modalitat DUAL

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

Aquests estudis capaciten per a dur a terme la cura i l'embelliment del cabell, l'estètica de mans i peus i l'estilisme masculí, així com a comercialitzar serveis i venda de cosmètics, complint els protocols de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Aquest cicle formatiu, conjuntament amb el CFGM Estètica i belllesa s'ofereix en la modalitat 2x3, que permet obtenir els dos títols en només 3 anys.

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: Matí de 08:00 a 14:30 i tarda de 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGM Estètica i bellesa

Aquests estudis capaciten per a aplicar tècniques d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estètica, cosmètics i perfums, complint els procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts en la normativa vigent.

Aquest cicle formatiu, conjuntament amb el CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar, s'ofereix en la modalitat 2x3, que permet obtenir els dos títols en només 3 anys.

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: Matí de 08:00 a 14:30 i tarda de 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGS Estètica integral i benestar

Aquests estudis capaciten per a dirigir i organitzar el desenvolupament dels serveis estètics, planificar i fer tractaments estètics relacionats amb la imatge i el benestar, i aplicar tècniques estètiques hidrotermals, depilació i implantació de pigments, assegurant-ne la qualitat, prevenció de riscos laborals i gestió ambiental.

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGM Operacions de laboratori

Aquests estudis capaciten per a realitzar assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: Primer curs de 8:00 a 14:30 i segon curs de 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGM Planta química, perfil professional productes farmacèutics i cosmètics

Aquests estudis capaciten per a realitzar operacions bàsiques i de control en els processos per l'obtenció i transformació de productes químics, mantenint operatius els sistemes, els equips i els serveis auxiliars, controlant les variables del procés per assegurar la qualitat del producte, complint les normes de prevenció de riscos laborals, seguretat i ambientals.

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: 8:00 a 14:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

Aquests estudis capaciten per a organitzar i coordinar les activitats de laboratori i el pla de mostreig, realitzant tot tipus d'assajos i anàlisis sobre matèries i productes en procés i acabats, orientats a la investigació i al control de qualitat, interpretant els resultats obtinguts, i actuant sota normes de bones pràctiques al laboratori.
Es fa en modalitat DUAL

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: Primer curs de 8:00 a 14:30 i segon curs de 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGS Fabricació de Productes farmacèutics, biotecnològics i afins

Aquests estudis capaciten per a gestionar i participar en les operacions de fabricació, condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins, organitzant el funcionament, la posada en marxa i la parada de les instal·lacions i equips, segons els procediments normalitzats de treball i complint les normes de seguretat, prevenció de riscos i protecció ambiental.
Es fa en modalitat DUAL

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: Primer curs de 8:00 a 14:30 i segon curs de 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGS Química Industrial

Aquests estudis capaciten per a organitzar i controlar les operacions de les plantes de procés químic i de cogeneració d'energia i serveis auxiliars associats, supervisar i assegurar el seu funcionament, posada en marxa i parada, verificar les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes
Es fa en modalitat DUAL

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGM Fabricació i ennobliment de productes tèxtils

Aquests estudis capaciten per fer les operacions de preparació, emmagatzematge processament posterior i expedició de matèries primeres i productes intermedis i finals, així com la preparació i conducció dels equips industrials necessaris per a l'obtenció de productes tèxtils.
Es fa en modalitat DUAL

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: Primer curs de 8:00 a 14:30 i segon curs de 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGM Confecció i moda

Aquests estudis capaciten per confeccionar, tant a mida com industrialment, peces, complements i altres articles en tèxtil i pell, així com la preparació i conducció dels equips industrials necessaris per a l’obtenció de productes tèxtils, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.
Es fa en modalitat DUAL

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

CFGS Disseny tècnic en tèxtil i pell orientat a Col·leccions de Moda i Vestuari a Mida

Aquests estudis capaciten per dissenyar col·leccions de materials i productes tèxtils i de pell, atenent les tendències de moda, elaborant i controlant la realització de prototips i mostraris, i concretant les especificacions tècniques del producte i adaptant-ne el procés de fabricació als tipus de processos existents, per contribuir a la viabilitat del producte amb les condicions de cost, qualitat, seguretat i terminis que s’hagin establert.
Es fa en modalitat DUAL

Durada: 2 cursos acadèmics

Hores: 2000 hores

Horari: Primer curs de 8:00 a 14:30 i segon curs de 15:00 a 21:30

Llegir informació

Descarregar Docs

PFI: Auxiliar de confecció en tèxtil i pell

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de confecció, com ara retocs i adaptacions en peces de vestir en tèxtil i pell, i en roba de la llar.

Durada: 1 curs acadèmic

Hores: 1000 hores

Horari: 8:00 a 14:30

Llegir informació

Descarregar Docs

Documentació relacionada amb Formació Professional

Fes clic sobre el mòdul de descàrrega que necessitis. Accediràs a arxius compartits a carpetes de Google Drive des d’on podràs descarregar la documentació.
Google Drive

Document Drive

Descarregar PAT

PAT

El Pla d’Acció Tutorial defineix els objectius i activitats d’orientació personal, acadèmica i professional que s’adrecen a l’alumnat per tal d’afavorir-ne la maduresa i el creixement personal i la preparació per a una participació responsable en la societat.
Google Drive

Document Drive

Descarregar PCC

PCC

El Projecte Curricular de Cicles Formatius és un document que recull l’organització dels Cicles Formatius en el nostre centre en tots els seus aspectes, des de l’atenció a l’alumnat als criteris de programació, avaluació i promoció.

Guia de l’Alumnat

La guia de l’alumne conté la informació més important referent al funcionament de l'Institut que ha de conéixer cada alumne,com ara el calendari, el procediment de representació, les normes de convivència i el Pla d’emergència